מילון מונחים

אחריות כלכלית

התנהגות שבה אנו רואים עצמינו כגורם תלוי יחיד למצבינו הכלכלי. למשל: לחיות בהתאם ליכולתינו, לחשוב קדימה, לתכנן את צעדינו הכלכליים, לברר את הפרטים הקטנים, וכו'.

אסטרטגיות ליצירת כסף

זמן=כסף, כלומר: לעבוד עבור הכסף
כסף=כסף, כלומר: להשקיע ושהכסף יעבוד עבורינו
מקורות הכנסה רבים, כלומר: יצירת מקורות הכנסה שאינם תלויים בזמן או בעבודה.

דבלופר

מפתח נדל"ן, באנגליה מנפיקים רשיונות לדבלופרס, לייזום נדל"ן למגורים בהליך מקוצר, באמצעות הסבת מבנים קיימים מייעוד שונה למגורים, לשם הגדלת היצע המגורים לאור הגידול הצפוי באוכלוסיה.

דמי ניהול

עמלה אותה גובה הגוף המנהל עבורינו חשבון / קופת גמל / אשראי / נכס וכו'. דמי הניהול המקובלים בנדל"ן נעים בד"כ בטווח של 6%-10%.

הון עצמי

עודף נכסים על התחייבויות, משקף את סכום הכסף הפנוי שלנו. הון עצמי לרכישת דירה – סכום כסף העומד לרשותינו ממקורות פנויים – חיסכון / מתנה / מענק או כל מקור אחר שאינו קשור בהלוואה או התחייבות אחרת.

התחייבות

דבר שיש לנו וצורך מאיתנו כסף, זמן, אנרגיה. הערך שלו יכול לרדת עם הזמן ולהשפיע לרעה על השווי הכולל שלנו.

השקעה פאסיבית

השקעה בה אנו לא נדרשים לעשות דבר כדי ליהנות מפירות התשואה שלה.

השבחה

פעולה או סט פעולות שמעלות את ערך הנכס.

השקעה

העברת סכום כסף לגורם אחר כדי לייצר הכנסה משני סוגים:
הכנסה מניבה / פירותית (=תשואה) – הכנסה הנובעת מתשלומים שוטפים מההשקעה, למשל: דמי שכירות, חלוקת הרווח השנתי מההשקעה
הכנסה הונית – הכנסה הנובע מהגדלת / עליית ערך של ההשקעה, למשל: הכנסה הנובעת מעליית ערך הנכס שבבעלותינו מהשבחה שלו או מתמורות בשוק

הכנסות פאסיביות

הכנסות שאינן תלויות בזמן או בעבודה.

השקעה במסלול חוב

השקעה במסלול זה מקנה מעמד של מלווה בעיסקה, בדרך-כלל כנגד בטוחה רישומית כדוגמת משכנתא מדרגה ראשונה (כאשר אין בנק מממן בעיסקה) או מדרגה שניה (כאשר יש בנק מממן בעיסקה).

השקעה במסלול הון

השקעה במסלול זה מקנה זכויות בעלות (אקוויטי) בעיסקה, בדרך-כלל במסגרת שותפות המשקיעים (LP).

חופש כלכלי

כאשר יש לנו די כסף, שאינו תלוי בעבודה או באחרים, לכיסוי ההוצאות השוטפות שלנו ולמחיה בסגנון החיים הרצוי לנו היום ובעתיד.

חזון כלכלי

מה שאנו רוצים להשיג או להרגיש (שלווה, בטחון, יציבות, שפע, חופש, העצמה, תרומה וכו').

חכירה

זכות לשימוש בנכס, בד"כ לתקופה ארוכה, תמורת דמי חכירה. חכירה היא זכות נחותה מבעלות בנכס, ונחיתות זו צריכה לקבל ביטוי גם בשווי בהתאם לניתוח הזכויות בנכס (חכירה מהוונת / לא / משך תוקפה / ועוד). בארץ מקובלת בעיקר בקרקעות בבעלות עירונית ובקרקעות מינהל. כל חכירה הינה בכפוף לתנאי החכירה המפורטים בחוזה החכירה, ובקרקע מינהל בהתאם להחלטות המינהל הרלבטיות לסוג הקרקע – למשל: מגורים/תעשיה/חקלאי, והמגזר – למשל: עירוני/כפרי/עיסקי.

כדי להבין את הזכויות המשפטיות בנכס המצוי בחכירה יש לבחון את היבטי החכירה: בחוזה, בהחלטות המינהל החלות על הנכס בהתאם לסוג ולמגזר, ובתשלומים השונים ששולמו בו (דמי היוון/דמי חכירה שנתיים/דמי היתר לשינוי ניצול וייעוד/דמי הסכמה ועוד).

חכירה לדורות

הסכם שכירות במקרקעין לתקופה העולה על 25 שנים.

יחידת השקעה בנדל"ן

אמצעי כניסה לבעלות יחסית בפרוייקט / בחברה / בשותפות / בכל צורת התארגנות אחרת במטרה להינות מאחזקות בנכס / בהשקעה / בפרויקט נדל"ניים, ומתשואה / רווח הון עתידיים.

יחידה מניבה

אמצעי כניסה לבעלות יחסית בפרוייקט / בחברה / בשותפות / בכל צורת התארגנות אחרת במטרה להינות מתשואה שנתית על ההשקעה.

מחיר שוק

הסכום המבוקש על נכס או מוצר או שירות מסויימים. מחיר יכול להיות סובייקטיבי, אנשים שונים יהיו מוכנים לשלם יותר / פחות עבור נכס או מוצר או שירות מסויימים בהתאם להעדפותיהם.

משכנתא

הלוואה לרכישת רכוש, בתמורה להלוואה יירשם מישכון, מעין הערה על הבעלות, לטובת המלווה שבעזרתו נרכש הרכוש.

משקיע כשיר

משקיע בעל נסיון או מומחיות בשוק ההון, העומד באחד משלושת הקריטריונים הבאים:

  1. בבעלותו נכסים נזילים בסך 8 מיליון ₪ ומעלה
  2. הכנסתו השנתית האישית הינה 1.2 מיליון ₪ / המשפחתית 1.8 מיליון ₪, ומעלה, בשנתיים החולפות
  3. בבעלותו נכסים נזילים בסך 5 מיליון ₪ והכנסה שנתית אישית בסך 600 אש"ח / משפחתית בסך 900 אש"ח

*ערכים אלו מוצמדים למדד אחת ל-3 שנים.

נכס

משאב שנמצא בשליטה / בבעלות שלנו.

נכס מניב

דבר שיש לו ערך, ולכן מייצר לנו עוד ועוד פירות / הכנסות.

ערך נומינלי

ערך נקוב במטבע מסוים, הסכום כמו שהוא.

ערך ריאלי

ערך נקוב במטבע מסויים בהתאם להשפעת מגמת המשק עליו, כלומר: לאחר הצמדה למדד המחירים לצרכן או למדד אחר. משקף את הערך האמיתי של הסכום באותה נקודת זמן.

עצמאות כלכלית

מציאות ללא חובות וללא תלות כלכלית באף גורם חיצוני, שבה סך ההכנסות שלנו מכסה את סך ההוצאות שלנו.

קבוצת השקעה

קהל משקיעים המתאגד ורוכש נכס או קבוצת נכסים יחד, וכל אחד מהם בעלים משותף בהתאם לחלקו היחסי בהשקעה.

קניית התחייבות

הוצאת כסף על משהו שמגדיל את ההוצאות שלנו, ולא תורם להכנסות שלנו, אבל יכול לתרום לשווי הכולל, אם ערכו לא יירד.

קניית נכס

השקעה של כסף במשהו שמייצר לנו גידול בהכנסות.

ריבית

עלות השימוש בכסף, היחס שמשקף את סכום הכסף הנוסף שאנחנו משלמים כשאנחנו מלווים כסף למי שלווינו ממנו תמורת השימוש בכסף, למשל: היחס המשקף את סכום הכסף שאנחנו משלמים בפועל למשכנתא, מעבר לסכום המשכנתא המקורי שלקחנו מהבנק.

שווי שוק

הסכום המשקף את שווי הזכויות בעיסקה שאינה מושפעת מהעדפות הצדדים, כלומר: עיסקה שנערכת בין מוכר מרצון לקונה מרצון, ללא השפעות חיצוניות.

תשואה כללית

היחס בין שווי הנכס בנקודות זמן שונות.

תשואה להון

היחס בין סך ההכנסה המניבה להון העצמי שהושקע בהשקעה שייצרה אותה.

תשואה שנתית

היחס בין ההכנסה השנתית המניבה מההשקעה לשווי של ההשקעה.

(LLC (Limited Liability Company

צורת התאגדות נפוצה לרכישת נדל"ן בארה"ב, מאפשרת לבעליה אחריות אישית מוגבלת וההכנסות בה מיוחסות ישירות לאדם העומד מאחוריה כפרט ולא כחברה (אלא אם מבקש אחרת).

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן